Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Francouzština : DELF

DELF

DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française)

Zkouška DELF se skládá z různých elementů, které musíte absolvovat, abyste získali buď 1. (elementy A1 až DS2) nebo 2. stupeň (elementy A5 až A6) zkoušky DELF.

A1: Všeobecný jazykový projev
Ověřuje se porozumění slyšenému textu a Váš mluvený jazykový projev; dále musíte napsat dopis příteli.

A2: Vyjadřování myšlenek a pocitů
Bude se od Vás vyžadovat, abyste obhájili vlastní stanovisko a popsali obrázek. Tytéž úkoly musíte splnit též písemně. 

A3: Porozumění čtenému textu a písemný projev
Musíte analyzovat obsah jednoduchého dokumentu (20 minut na přípravu). Písemnou část zkoušky tvoří analýza obsahu zadaného textu a napsání formálního dopisu.

A4: Praktické fungování jazyka
Musíte zodpovědět dotazník s otázkami týkajícími se porozumění.

DS1: Všeobecný jazykový projev, vyjadřování myšlenek a pocitů
Musíte být schopni souvisle se vyjadřovat sami nebo ve skupině k určitému tématu. V psaném textu musíte identifikovat nejdůležitější informace a napsat dopis, stručný zápis či zprávu. 

DS2: Porozumění čtenému textu a písemný projev, praktické fungování jazyka
Prověřuje se úroveň Vašeho psaného i mluveného projevu. Musíte porozumět předloženému textu a pohovořit krátce na zadané téma. V písemné části zkoušky musíte umět rozpoznat v textu nejdůležitější informace a napsat dva texty vyjadřující Váš názor.

A5: Porozumění čtenému textu a písemný projev

V této části zkoušky se testuje Vaše schopnost porozumění čtenému textu a Váš písemný projev. Budete pracovat s dvěma texty. První ukáže Vaši schopnost analyzovat text a druhý schopnost napsat text. 

A6: Speciální mluvený projev
Tato zkouška se skládá ze dvou ústních testů s délkou trvání vždy 20 minut. Při prvním musíte podat stručné shrnutí autentického textu a při druhém se máte o tomtéž textu pobavit s komisí zkoušejících.